192.168.1.254 - Login Admin

Để truy cập trang quản trị, nhập 192.168.1.254 vào thanh địa chỉ trình duyệt web của bạn hoặc nhấp vào liên kết bên dưới.

Dựa trên địa chỉ IP cục bộ của bạn, đây nên là địa chỉ IP quản trị router của bạn. Điều này chỉ đúng nếu bạn đang ở trong cùng một mạng với router wifi của bạn.

-
Background item Background item